XLLeaseFiscaliteiten

Fiscaliteiten

Zakelijke kosten van 13 auto’s zijn acceptabel

Twee ondernemers die gezamenlijk een onderneming runnen waarbij zij 13 auto’s op hun balans hadden staan, krijgen van de rechter gelijk: de kosten van alle 13 auto’s zijn aftrekbaar.

Deze ondernemers zag zich geconfronteerd met een naheffing over de afgetrokken autokosten. In het betreffende jaar bedroegen de autokosten ongeveer 50.000 euro. De inspecteur vond een wagenpark van 13 auto’s voor twee ondernemers buiten proportie. Volgens hem stond het aantal auto’s in een zodanige wanverhouding tot het nut daarvan voor de onderneming, dat geen redelijk denkend ondernemer daarvoor zou hebben gekozen. De inspecteur corrigeerde daarom 15.000 van de 50.000 euro. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant zag dat anders. De rechtbank keek eerst naar het soort auto’s. Twee auto’s waren oldtimers met reclamestickers. Deze werden niet gebruikt voor vervoer, maar voor reclamedoeleinden. Daarnaast waren ook de kosten aftrekbaar voor auto’s waarvoor een bijtelling voor privégebruik werd aangegeven.
Wat betreft de resterende kosten oordeelde de rechtbank dat een deel daarvan, zoals het benzineverbruik, niet hoger was dan wanneer deze ondernemers slechts enkele auto’s hadden aangeschaft voor hun onderneming.
Alles bij elkaar oordeelde de rechter dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze ondernemers als gevolg van het gebruik van dit aantal auto’s zodanig hoge autokosten hebben dat geen redelijk denkend ondernemer deze kosten zou hebben gemaakt. De correctie ging dan ook helemaal van tafel. Ook al waren het 13 auto’s, de kosten zijn desondanks aftrekbaar.

 

Lees verder

Aangiftetip: autokosten als zorgkosten aftrekbaar

In sommige situaties zijn autokosten in de aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar als zorgkosten. Die aftrek is niet altijd beperkt tot 19 cent per kilometer.

In de aangifte inkomstenbelasting kunnen boven bepaalde drempels kosten in verband met ziekte of invaliditeit afgetrokken worden.

Voor reizen naar een arts of een ziekenhuis en weer terug naar huis, mogen de werkelijke vervoerskosten afgetrokken worden. Bij gebruik van een auto betekent dit dus dat hiervoor de beperking tot 19 eurocent per kilometer niet geldt.

Hebt u door een bepaalde ziekte of door invaliditeit hogere vervoerskosten dan anderen, dan mag u dat hogere deel ook aftrekken. U moet dan zelf wel aantonen dat u in vergelijking met anderen die die ziekte of handicap niet hebben maar die financieel en maatschappelijk wel met u vergelijkbaar zijn, daadwerkelijk hogere kosten hebt. Dat is niet zo eenvoudig. Maar bijvoorbeeld CBS-cijfers kunnen daarvoor behulpzaam zijn.

Gaat het niet om een ziekte van uzelf, maar om bezoek aan anderen, dan zijn de reiskosten soms ook aftrekbaar. Bij reizen per auto geldt in dit geval wél een beperking tot 19 eurocent per kilometer. Bovendien gelden als voorwaarden dat u regelmatig iemand bezoekt die langer dan een maand wordt verpleegd en met wie u bij het begin van de ziekte samen een huishouden had. Bij meerdere keren verpleging per jaren mag u de verschillende periodes optellen als het totaal langer is dan één maand, de tijd tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken was en als de oorzaak dezelfde ziekte was. Aftrek is alleen mogelijk als de enkele reisafstand meer is dan 10 kilometer.

 

Lees verder

Gestegen BPM-opbrengst leidt tot nieuwe Kamervragen

Radiozender BNR berichtte onlangs dat de BPM-opbrengst over 2017 fors hoger is dan over 2016 en dat de opbrengst met 27,4% gestegen zou zijn tot € 1,9 miljard. Reden voor Tweede Kamerleden om de staatssecretaris van Financiën Menno Snel te vragen of dit te wijten is aan de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot van de auto.

Volgens Snel is de hogere opbrengst over 2017 geen gevolg van de nieuwe WLTP-methode, maar wordt dit bijvoorbeeld veroorzaakt door de hogere economische groei (meer verkochte auto’s) en veranderende consumentvoorkeuren. Zo kan het zijn dat consumenten vaker dan voorgaande jaren kiezen voor een grotere en duurdere auto met een hogere CO2-uitstoot en een hogere BPM op de koop toenemen.

De Kamerleden vroegen ook wanneer Snel zijn toezegging nakomt om nieuwe BPM-tabellen in te voeren voor een budgetneutrale overstap naar de nieuwe WLTP-testmethode.

De staatssecretaris erkent de zorgen uit de autobranche over de onzekerheden die de nieuwe testmethode met zich brengt. Deze onzekerheden worden volgens hem grotendeels veroorzaakt door het gebrek aan inzicht in de gevolgen die deze nieuwe testmethode heeft voor de CO2-uitstoot van personenauto’s en de BPM. Dat inzicht gaat ontstaan als er voldoende WLTP-geteste auto’s in Nederland zullen zijn verkocht. Desondanks streeft Snel naar een zo snel mogelijke omzetting om een einde te maken aan de onzekerheid die leeft bij de belastingbetaler en de autobranche. Hij verwacht na de zomer 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over het proces van de omzetting van de BPM naar op WLTP-gebaseerde tarieven.

 

Lees verder

Rechtbank Den Haag: Bijtellingsverschil 22 en 25 procent toegestaan (update 2 maart 2018)

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen.
VZR vindt dit fiscale discriminatie en is daarom een procedure gestart. Uit het ledenbestand van VZR is een viertal VZR-leden gevraagd deel te nemen aan deze procedure. Doel van deze procedure is het krijgen van een oordeel van de belastingrechter over de vraag of dit verschil in bijtelling wel of niet een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert of op een andere manier in strijd is met de wet of de verdragen.
In de procedure worden zowel personen- als bestelauto’s en zowel iets oudere als nieuwere auto’s meegenomen.

Stand van zaken

Nadat de vier ingediende bezwaarschriften door de belastingdienst zijn afgewezen, is beroep ingesteld bij de Rechtbank in Den Haag. De rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan, en het beroep helaas afgewezen.

De rechtbank laat in het midden of er sprake is van gelijke gevallen, maar richt zich in eerste instantie op de vraag of de nieuwe regeling binnen de fiscaal ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever valt.

De keuze voor een verlaging van het percentage is naar het oordeel van de rechters mede ingegeven door het feit dat nieuwe auto’s in het algemeen een lager brandstofverbruik hebben. Daarmee strookt dat het lagere bijtellingspercentage alleen geldt voor nieuwe auto’s.
Ook omwille van de uitvoerbaarheid heeft de wetgever volgens de rechtbank deze keuze mogen maken. Dat de wetgever bij de overgang naar het lagere percentage ook een andere keuze had kunnen maken, maakt niet dat de huidige overgangsregeling “van redelijke grond ontbloot is”. De gekozen wettelijke regeling waarbij het nieuwe percentage alleen voor nieuwe auto’s geldt, valt naar het oordeel van de rechtbank onder de beoordelingsvrijheid van de wetgever. 

Tegen het oordeel van de rechtbank staat de mogelijkheid van hoger beroep of cassatieberoep open.
Update 26 september 2017: Inmiddels is besloten één van de zaken van de spoedprocedures via zogenaamde sprongcassatie aan de Hoge Raad voor te leggen.
Update 2 maart 2018: De Advocaat-Generaal heeft zijn Conclusie genomen in de cassatieprocedure. Die Conclusie is een onpartijdig advies aan de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal adviseert de Hoge Raad het beroep ongegrond te verklaren. Volgens hem valt de overgangsregeling onder de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever.
Wij houden u op de hoogte!

 

Lees verder

De auto in de Fiscale Beleidsagenda

In het regeerakkoord heeft het kabinet Rutte III veel fiscale plannen opgenomen. In de Fiscale Beleidsagenda die deze week gepubliceerd is, wordt dit wat verder uitgewerkt.

Voor de autobelastingen gaan die plannen vooral over de emissieloze auto’s en over de BPM.

Voor emissieloze auto’s (elektrische auto’s en auto’s op waterstof) kunt u op dit moment gebruik maken van gunstige regelingen in de bijtelling, de BPM en de MRB. Ook geldt er een milieu-investeringsaftrek voor ondernemers. Het kabinet wil deze fiscale stimulering in lijn brengen met het kabinetsstreven om uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te laten zijn. Daarom worden de fiscale regelingen voor emissieloze auto’s in 2018 geëvalueerd. Deze evaluatie moet vooral inzicht geven in de kosteneffectiviteit van deze fiscale stimulering en de voortgang van de transitie naar emissieloos rijden. Ook bekijkt het kabinet welke mate van fiscale stimulering in jaren 2020-2030 past bij de ontwikkelingen van emissieloos rijden.

Verder wordt de nieuwe meetmethode “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure” (WLTP) voor de CO2-uitstoot van personenauto’s geïmplementeerd in de BPM. De huidige tarieftabel van de BPM is nog gebaseerd op de NEDC-testmethode. Uiteindelijk zal een op de testresultaten van de WTLP gebaseerde tabel in de BPM-wet worden opgenomen. Het uitgangspunt is dat deze omzetting goed uitvoerbaar is en in zijn totaal bezien budgettair neutraal uitpakt. Het kabinet verwacht medio 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over de implementatie van de WLTP.

Ten slotte schaft het kabinet uiterlijk met ingang van 2020 de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s af. De maatregel heeft tot gevolg dat nieuwe taxi’s met de normale op CO2-uitstoot gebaseerde BPM te maken krijgen. Deze maatregel zorgt voor een sterkere beprijzing van de CO2-uitstoot van taxi’s. De verdere uitwerking, en ook de eventuele overgangsregeling hierbij, volgt op een later tijdstip. Wij houden u op de hoogte.

 

Lees verder

Raam in dakrand toch geen zijruit

Bestelauto’s mogen in de meeste gevallen voor de BPM- en MRB-wetgeving geen zijruit hebben. Maar hoe zit dat dan met een ruitje in de dakrand?

Zo’n kwestie kwam onlangs aan de orde bij de belastingrechter. Het ging om een Land Rover Defender met ‘grijs kenteken inrichting’. Dat is voordelig omdat dan de ondernemersvrijstelling van de BPM en het lage MRB-tarief kan gelden.

Deze auto had een dakconstructie met een afronding aan beide kanten van de auto. In die schuine afronding van de dakconstructie bevond zich aan beide zijden een circa 15 centimeter hoog, langgerekt, schuin raampje.

De belastingdienst merkte deze ramen aan als zijramen. Gevolg was een fiscale naheffing omdat de auto volgens de belastingdienst niet aan de zg. inrichtingseisen voldeed. Fiscaal wordt het dan een personenauto met BPM-heffing en hoog MRB-tarief als gevolg.

De rechter oordeelde echter anders: “Gelet op de vorm en plaats van de raampje, is de rechtbank van oordeel dat niet gezegd kan worden dat zich aan de linkerkant van de laadruimte een zijruit bevindt. Er is geen sprake van een in de zijwand geplaatst raam. Door het van de dakconstructie deel uitmakende raampje kan voorts noch door de bestuurder, noch door de bijrijder, opzij naar buiten worden gekeken”.
De rechtbank woog ook mee dat de blinderingseis is ingesteld om het particuliere gebruik van bestelauto's terug te dringen. Door de 'blinderingseis' wilde de wetgever een duidelijk visueel onderscheid te maken tussen een normale personenauto en een grijs kenteken. Deze auto is visueel duidelijk te onderscheiden van een normale personenauto, nu er vanuit de laadruimte geen enkel zicht door een ruit naar links is. De naheffing ging hiermee van tafel.

Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over stijging BPM door nieuwe CO2-emissietest

Nu de eerste testresultaten van de WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot bekend zijn, rijst de vraag of de nieuwe methode wel budgetneutraal uitpakt voor de BPM.

Bij de nieuwe testmethode wordt op een verbeterde wijze de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s bepaald. Omdat nog niet alle auto’s met die nieuwe WLTP-testmethode getest zijn, wordt de uitkomst ter vergelijking met een Europese rekentool teruggerekend naar een waarde volgens de oude (NEDC-)methode. Die teruggerekende waarde geldt in 2018 ook voor de BPM.

Dat zou budgetneutraal moeten uitpakken. Zo schreef toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer: “Deze tool zorgt ervoor dat er in principe geen verschil in verschuldigde belasting zou moeten zijn voor een auto die overeenkomstig de NEDC of de WLTP is getest”. 

Diverse media berichtten begin januari 2018 echter dat de uitkomst met de nieuwe test wel degelijk tot BPM-stijging kan leiden. Vanuit de Tweede Kamer is opheldering gevraagd bij de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Menno Snel. Hij heeft de Kamervragen inmiddels beantwoord. Kern van dat antwoord is dat de totale BPM door de wijziging van NEDC naar WLTP inderdaad niet zo moeten stijgen, maar dat er op dit moment onvoldoende betrouwbare uitstootcijfers beschikbaar zijn om te beoordelen of de gemiddelde BPM op WLTP-geteste auto's hoger of lager uitvalt. De staatssecretaris zegt toe dat hij dit nauwlettend zal blijven monitoren. Die monitoring wordt uitgebreid met betrokkenheid van TNO en de autobranche. Zo snel als dat op basis van data mogelijk is zal een budgetneutrale omslag naar een BPM-berekening op basis van WLTP-testuitslagen worden gemaakt. Wij blijven het voor u volgen!

 

Lees verder

Nieuwe rechtbankuitspraak over bijtellingsverschil van 22 en 25 procent

Auto’s met een datum eerste toelating vanaf 2017 krijgen standaard te maken met 22% bijtelling. Voor oudere auto’s is dat nog 25%. Over de vraag of dat verschil wel toegestaan is, lopend diverse procedures.

De spoedprocedure van de Vereniging Zakelijke Rijders ligt inmiddels bij de Hoge Raad. In februari wordt in die zaak de Conclusie van de Advocaat-Generaal verwacht. Die conclusie kan gezien worden als een advies aan de Hoge Raad. Hopelijk wordt het arrest van de Hoge Raad nog voor 1 mei gepubliceerd, zodat de uitkomst meegenomen kan worden in de aangiften inkomstenbelasting over 2017. Individueel bezwaar is dan niet nodig.

Individuele berijders die wel zelf bezwaar hebben gemaakt, krijgen te maken met een afwijzing door de belastingdienst. De berijder kan dan zelf in beroep gaan. Inmiddels heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich in zo’n zaak uitgesproken. Het beroep is daarbij afgewezen. De belangrijkste reden voor de rechter is de ruime beoordelingsvrijheid van de wetgever en de overweging dat de wetgever bij de wijziging niet zozeer naar milieumaatregelen heeft gekeken, maar vooral naar een gewijzigd kostenpatroon. Door het zuiniger worden van auto’s, dalen de brandstofverbruikskosten. Het percentage bijtelling moest daarom bijgesteld worden. De wijzigingen in Autobrief II per 2017 waren volgens de rechter een logisch aankopingspunt. 

Uiteindelijk is bepalend welk oordeel de Hoge Raad zal vellen. Wij houden u op de hoogte.

Lees verder

Verwarring over bijtelling elektrische auto?

De belastingdienst heeft antwoorden gepubliceerd op vragen die zijn gesteld op de intermediairdagen. De antwoorden roept echter een nieuwe vraag op.

Eén van de vragen betreft de bijtelling op een volledig elektrische auto van de zaak. De auto heeft een datum eerste toelating van 31 december 2016. In 2018 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van deze auto 4% van de catalogusprijs. De vraag is wat de bijtelling in de toekomst is.
Terecht luidt het antwoord dat het per 2017 verlaagde algemene bijtellingstarief van 22% alleen geldt bij een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2017. Auto’s met een eerdere datum houden het 25%-tarief. Daarop gold voor deze auto in 2016 een korting van 21 procentpunten. Die korting kan worden toegepast voor een duur van 60 maanden.

Het antwoord vervolgt echter met “Na afloop van deze 60 maanden bestaat er geen recht meer op verlaging en bedraagt de bijtelling 25%”. Of dat zo is, is thans echter nog niet bekend. De huidige bijtellingswetgeving loopt op basis van de Wet Uitwerking Autobrief II door tot en met 2020. Voor de jaren daarna is er nog geen nieuwe wetgeving gemaakt. Op dit moment is nog onbekend of de bijtellingskorting voor volledig elektrische auto’s na 2020 nog door blijft lopen. 

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat voor auto’s waarvan de bijtellingskorting na 60 maanden ‘verlopen’ is, na die eerste 60 maanden steeds per jaar gekeken kan worden of er nog een korting van toepassing is. Anders dan voorheen gaat daarbij niet opnieuw een 60-maandsperiode lopen.

 

Lees verder

Spijt van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto?

Een berijder van een bestelauto van de zaak heeft verschillende mogelijkheden als hij de bestelauto zonder bijtelling wil rijden.

Eén van die mogelijkheden betreft de zogenaamde ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Die verklaring kan via de werkgever worden ingediend bij de belastingdienst. De berijder geeft hiermee aan dat hij de bestelauto niet privé gebruikt. Ook niet voor maximaal 500 km per jaar. Hij hoeft in dat geval geen rittenregistratie bij te houden. De belastingdienst controleert het zakelijke gebruik vooral via camerabeelden. Bij twijfel over de zakelijkheid van een rit, zal de belastingdienst aan de berijder en eventueel de werkgever om bewijs vragen. 

Het kan echter voorkomen dat de berijder in de loop van het jaar tóch privé met de bestelauto wil rijden, maar wel binnen de 500-kilometergrens wil blijven. In dat geval kan de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto worden ingetrokken. Tot de datum van intrekking gaat de belastingdienst er dan van uit dat er geen privégebruik geweest is. Vanaf die datum kan een rittenregistratie worden bijgehouden en een ‘Verklaring geen privégebruik’ worden aangevraagd. Met de rittenregistratie kan de berijder dan bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km is geweest. Op deze manier is er toch nog een beperkte mogelijkheid van privégebruik, zonder dat dit tot bijtelling leidt.


Lees verder