XLLeaseFiscaliteiten

Fiscaliteiten

Nieuwe uitspraken over BPM bij invoer

De BPM bij invoer is een ingewikkeld thema. Dat komt vooral doordat er Europeesrechtelijke kanten aan zitten. De Nederlandse BPM mag op grond van het Europese vrije handelsverkeer bij invoer namelijk niet hoger zijn dan het restant aan BPM dat nog rust op een vergelijkbare binnenlandse auto. Anders zou de BPM handelsbelemmerend kunnen werken. De BPM op een invoerauto kan berekend worden met een afschrijvingstabel, met een koerslijst of met een taxatierapport. Dat laatste kan overigens alleen bij echte schadeauto’s.

In twee nieuwe arresten oordeelt de Hoge Raad over twee vraagstukken die met deze BPM-berekening samenhangen. De eerste vraag is of de belastingdienst mag eisen dat een ingevoerde schadeauto voor controle naar de Dienst Domeinen in Soesterberg, Bleiswijk of Hoogeveen gebracht wordt. De Hoge Raad oordeelt dat die eis inderdaad gesteld mag worden. Wat overigens niet betekent dat de bewijslast omgekeerd wordt als er geen gehoor gegeven wordt aan de oproep. De rechter zal dan zelf moeten oordelen over het taxatierapport.

In de tweede zaak ging het om de BPM-berekening met gebruik van een koerslijst. In die zaak had iemand een koerslijst gebruikt waarop nét de ingevoerde uitvoering niet stond. Hij had daarom een andere uitvoering gekozen als basis. De inspecteur wilde een andere koerslijst gebruiken, waarop de exacte uitvoering van de betreffende auto wél stond. De Hoge Raad oordeelde dat het dan inderdaad terecht is dat er een naheffing volgt op basis van die andere koerslijst. Daarmee wordt dan het beste aangesloten bij de BPM die al rust op binnenlandse vergelijkbare auto’s.

Lees verder

Staatssecretaris: fiscale stimulering emissievrije auto’s is een investering

De Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris of hij het eens is met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de kosten per vermeden ton CO2 op een bedrag van € 1700 uitkomen.

Dat bedrag is berekend door het budgettaire belang van de fiscale stimulering van de in 2018 verkochte elektrische auto’s te delen door de CO2-reductie die met deze elektrische auto’s wordt bereikt. De Algemene Rekenkamer hanteert dit als graadmeter voor de kosteneffectiviteit van beleid, al geeft zij wel aan dat dit bedrag door gebruik te maken van andere aannames en gegevens zowel hoger als lager uit kan vallen.

Het kabinet is echter van mening dat de berekening van de Algemene Rekenkamer de kosten en effecten van beleid slechts zeer beperkt in beeld brengt en daarom niet als uitgangspunt voor beleid kan dienen. Deze benadering houdt namelijk geen rekening met gedragseffecten.

Als in de autobelastingen aan de ‘fiscale knoppen wordt gedraaid’, volgen er namelijk tal van verschuivingen in de verkoop van nieuwe auto’s, het wagenpark, tank- en laadgedrag. En als gevolg daarvan treden er verschuivingen op in de belastingopbrengsten en het aantal bespaarde tonnen CO2. Bovendien ontstaat volgens de staatssecretaris door de benadering van de Algemene Rekenkamer een eenzijdige focus op CO2, terwijl emissievrije auto’s ook andere waardevolle voordelen voor de Nederlandse maatschappij met zich meebrengen.

Bij die voordelen kun je denken aan verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. En bovendien aan innovatiekansen voor Nederlandse bedrijven die investeren in de ontwikkeling van emissievrije technieken. Het Kabinet ziet de fiscale stimulering van emissievrije auto’s dan ook als een initiële investering in de transitie naar emissievrij rijden.

Lees verder

Aanschafsubsidie elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Voor nieuwe elektrische auto’s gaat de subsidie gelden tot een aanschafprijs van 45.000 euro. Daarmee sluit de regeling aan op het plafond van de bijtellingskorting: De bijtelling van 8% wordt ook berekend over een catalogusprijs van maximaal € 45.000. Over het eventuele meerdere geldt een bijtelling van 22%. Belangrijk verschil is overigens wel dat het bij de subsidie waarschijnlijk zo zal zijn dat er bij een aanschafprijs boven € 45.000 geen subsidie wordt verstrekt.

Voor tweedehands elektrische auto’s gaat naar verwachting een subsidiebedrag van € 2.000 gelden. Daarbij geldt de eis dat de auto bij een autobedrijf wordt gekocht.

De subsidie is bedoeld om de aanschaf van een elektrische auto door particulieren aantrekkelijker te maken. In het Klimaatakkoord van vorig jaar was deze subsidie daarom ook al als maatregel meegenomen. Naast de subsidie profiteren particuliere kopers net als ondernemers ook van de MRB- en BPM-vrijstelling.

De subsidie zal de komende jaren worden afgebouwd als de aantallen elektrische auto’s toenemen. De exacte regels van de subsidie moeten nog worden vastgesteld. De bedragen kunnen ook nog veranderen. Daar komt later dit voorjaar meer duidelijkheid over. Ook zal er waarschijnlijk voorafgaand aan de invoering nog een internetconsultatie plaatsvinden. Wij houden je op de hoogte!

Lees verder

Bij toepassing KOR is inruilauto een margeauto

Tot en met 2019 kregen kleine ondernemers een korting op de af te dragen btw. Vanaf 2020 is die regeling omgezet in een btw-vrijstelling voor – kort samengevat – ondernemers met een omzet die niet hoger is dan 20.000 euro per jaar.

Een btw-vrijstelling heeft voor ondernemers echter niet alleen voordelen. Vanzelfsprekend is het fijn dat je als ondernemer geen btw hoeft te berekenen op de prijzen die je vraagt. Maar effectief heeft dat vooral nut als je afnemers particulieren zijn. Klanten die zelf ondernemer zijn, kunnen immers de btw zelf meestal ook weer aftrekken op hun eigen btw-aangifte. Gevolg van de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) is echter wel dat je bij een btw-vrijstelling ook geen btw kunt aftrekken op je eigen inkopen.

Koop je een auto waarop je door de nieuwe KOR geen btw kunt aftrekken, dan hoef je op die auto bij de latere inruil ook geen btw te berekenen. Voor het autobedrijf dat die auto inruilt, is die auto dan een zogenaamde ‘margeauto’. Het autobedrijf draagt dan bij verkoop alleen btw af over de marge.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je als ondernemer de nieuwe KOR toepast en vóór 2020 al een auto mét btw-aftrek hebt gekocht. Afhankelijk van de leeftijd van de auto en het btw-bedrag heb je dan eind 2019 nog btw moeten afdragen op de auto. Vanaf 2020 is de auto btw-vrij. Bij inruil hoef je geen btw meer te berekenen en de inruilprijs telt niet meer voor je omzetgrens van 20.000 euro. Voor het autobedrijf is zo’n auto dan een margeauto.

Lees verder

Let op als je je zakelijke auto ook voor ander werk gebruikt

Of kun je de auto die door de ene werkgever aan je ter beschikking is gesteld ook voor een andere baan gebruiken en beide soorten ritten als zakelijk aanmerken? Die vragen zijn cruciaal als je de bijtelling voor privégebruik met een rittenregistratie zou willen voorkomen maar toch voor beide soorten werk met dezelfde auto wilt rijden.

Uit de rechtspraak volgt dat je met deze combinaties de bijtelling inderdaad niet voorkomt als je verder niets regelt. In die zaak ging het om een ondernemer die naast haar eigen onderneming ook een baan in loondienst had. De auto die op de balans van haar eigen onderneming stond, gebruikte zij ook voor het woon-werkverkeer naar dat andere bedrijf.

Omdat woon-werkverkeer voor de bijtelling als zakelijke rit wordt gezien, vond deze ondernemer dat zij met een sluitende rittenregistratie de bijtelling kon voorkomen. De rechter ging daar niet in mee: Er is hier namelijk geen sprake van woon-werkverkeer met een auto van die andere werkgever, maar met een auto uit de eigen onderneming. In een eerder arrest heeft de Hoge Raad daarover geoordeeld dat zulke kilometers dan als privégebruik moeten worden gezien, tenzij er een vergoeding voor de kosten van dat gebruik in de winst is opgenomen of het loon uit de dienstbetrekking deel uitmaakt van de winst van de onderneming. Beide was hier niet het geval. Hoewel het in dat geval maar om een relatief beperkt aantal kilometers ging, betekent dat dan toch een bijtelling over het hele jaar als het totale privégebruik meer is dan 500 km op jaarbasis.

Een oplossing voor de in deze situatie ongewenste bijtelling kan liggen in het verwerken in de winst als je ondernemer bent, of in het door de twee werkgevers samen ter beschikking laten stellen van de auto als je werknemer bent.

Lees verder

Geen naheffing door uitzondering voor wisselend gebruik

De situatie was als volgt: Bij een aannemersbedrijf zijn in de periode van een belastingcontrole drie bestelauto’s in gebruik, waarvoor de eindheffing voor ‘doorlopend afwisselend gebruik’ is toegepast. Deze bestelauto’s hebben een enkele cabine en worden gebruikt voor het vervoer van de werknemers en materiaal naar de plaats van de werkzaamheden. De bestelauto’s worden meestal gebruikt door een vast tweetal werknemers met wie het bedrijf gebruikersovereenkomsten heeft gesloten. Daarin staat onder andere: “De auto wordt aan de werknemer ter beschikking gesteld voor het uitoefenen van zijn/haar functie (zakelijk gebruik). De werknemer is echter vrij de auto eveneens voor privé doeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld tijdens vrije dagen en vakanties), echter niet meer dan 500 km per kalenderjaar, tenzij werknemer bijtelling betaalt”. Een rittenregistratie is niet bijgehouden.

In de praktijk is het gebruik zo dat een koppel van twee collega’s diverse klusadressen per dag bezoeken. Degene van het koppel die de bestelauto naar het klusadres rijdt en weer terug of naar een andere klus kan wisselen per rit en per dag. Het bedrijf heeft met de werknemers afgesproken dat in principe degene die het verst weg woont van het klusadres de bestelauto ’s avonds mee naar huis neemt en de volgende dag de ander ophaalt. Soms rijdt een andere werknemer in plaats van een van de werknemers van het vaste koppel mee. Bij vakantie van een van de twee rijdt in principe de andere werknemer in de auto, al dan niet samen met een andere collega.

De rechter oordeelt hierover in hoger beroep: In feite heeft belanghebbende gelijktijdig één auto ter beschikking gesteld aan twee werknemers, “waarbij niet is na te gaan wie, wanneer, gedurende welke rit met welk doel, naar of van werk, privé of zakelijk, de auto bestuurt en gebruikt”. Verder komt het voor dat een andere werknemer, niet behorende tot het vaste tweetal de bestelauto bestuurt of meerijdt.

Er kan volgens het Gerechtshof dan niet één werknemer worden aangewezen aan wie de auto ter beschikking is gesteld en voor wie door middel van het bijhouden van een rittenadministratie de werkgever zou kunnen bewijzen dat deze niet meer dan 500 kilometer in privé heeft gereden. Verder kan niet van beide werknemers worden nageheven voor van het privégebruik van dezelfde bestelauto omdat niet kan worden bepaald gedurende welk deel van een heffingstijdvak wie de beschikking en de mogelijkheid tot privégebruik heeft. Daar komt bij dat met regelmaat ook nog een derde gebruik maakt van de auto.

Toepassing van de eindheffing van € 300 voor doorlopend wisselend gebruik is in dit geval in overeenstemming met het doel en strekking van de wet: namelijk om een praktische regeling te geven voor dit soort gevallen. De naheffing ging dan ook van tafel.

Lees verder

Praktische tips voor de btw-heffing over het privégebruik

Het vaste percentage kun je gebruiken als je niet voldoende gegevens over het werkelijke gebruik hebt. Maar heb je die gegevens wel, dan kun je daarmee misschien een voordeliger uitkomst krijgen. De werkelijke kilometerverhoudingen van het privégebruik ten opzichte van het totale aantal gereden kilometers in het kalenderjaar kun je dan namelijk gebruiken voor de berekening van de btw over het privégebruik: Dat percentage vermenigvuldig je met de btw op de autokosten. Daarbij moet je in de eerste 5 jaar ook 1/5 van de btw op de aanschaf meenemen.

Pas je het forfait wel toe, dan kun je vanaf het vijfde jaar na het jaar van de aanschaf een lager forfait toepassen. Dat is dan 1,5% in plaats van de standaard 2,7%.

Met het bijhouden van de kilometers kun je voor auto’s die relatief weinig privé gebruikt worden voor de btw tot een lagere heffing over het privégebruik krijgen. Wel moet je daarbij bedenken dat het woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik wordt gezien. Voor de bijtelling is het woon-werkverkeer zakelijk. Deze regeling betekent ook dat bestelauto’s die niet privé maar wel voor woon-werkverkeer gebruikt worden en dus geen loonbelastingbijtelling hebben, wel met de btw-correctie te maken hebben. Maar ook dan kan gebruik van de werkelijke kilometerverhoudingen een mooi fiscaal voordeel opleveren.

Lees verder

Kamerleden willen tijdig onderzoek naar WLTP en BPM

De Tweede en Eerste Kamer namen afgelopen najaar het wetsvoorstel aan waarmee per 1 juli 2020 een nieuwe BPM-tabel gaat gelden. In die nieuwe tabel worden de BPM-tarieven afhankelijk van de CO2-uitstoot volgens de WLTP-testmethode.

De toenmalige staatssecretaris beloofde destijds dat deze omzetting budgetneutraal zou verlopen. RAI Vereniging en BOVAG stelden echter op basis van een onderzoek van KPMG dat er na de wijziging structureel zo’n 200 miljoen euro teveel aan BPM in de schatkist vloeit, bovenop de ruim 600 miljoen BPM die tot en met juni al extra binnenkomt. Staatssecretaris Snel stelde daartegenover dat een lastige factor bij het onderzoeken van een mogelijk effect van de nieuwe WLTP-testmethode is dat er rondom auto’s en CO2-uitstoot regelmatig veranderingen plaatsvinden die niet per definitie een gevolg zijn van de invoering van de nieuwe WLTP-test. Volgens hem blijkt uit onderzoek van TNO dat het overgrote deel van de nieuwe auto’s zwaarder en krachtiger is geworden ten tijde van de Europese invoering van de WLTP.

Bijkomend complicerend punt is dat er in de periode vanaf de invoering van de WLTP tot aan 1 juli 2020 nog gerekend wordt met een BPM-tabel op basis van NEDC-waarden, waarbij de WLTP-waarde wordt omgerekend naar een NEDC-waarde. De BPM-tarieven per 1 juli zijn volgens Snel zo vormgegeven dat de totale bpm-opbrengst vanaf 1 juli gelijk blijft ten opzichte van de bpm-tabel die geldt per 1 januari 2020. KPMG kijkt voor een budgettair neutrale omrekening naar het jaar 2018, dus naar de situatie voorafgaand aan de invoering van de WLTP en de tijdelijke omrekening van NEDC-waarden.

De Tweede Kamer heeft weliswaar de nieuwe WLTP-tabel per 1 juli 2020 al aangenomen, maar heeft daarbij wel een motie aangenomen waarin gevraagd is om onafhankelijk te laten toetsen of beide omzettingen wel budgettair neutraal zijn gegaan en waarin gevraagd is de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren.

Volgens de planning van het Ministerie van Financiën volgt dit onderzoek echter pas in juli 2020. De beide indieners van de motie laten het daar niet bij zitten en hebben nu aangedrongen op een reactie vóór 1 juni 2020, omdat de nieuwe tabel al per 1 juli ingaat.

Ook vragen zij de ministers om aan te geven wie het onderzoek gaat uitvoeren, wat de exacte onderzoeksopdracht is en hoe de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd is. De ministers zullen hierop in principe binnen 3 weken antwoorden. Wij houden u op de hoogte!

Lees verder

Milieu-investeringsaftrek voor je nieuwe elektrische auto in 2020

De milieulijst regelt welke investeringen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en eventueel voor willekeurige afschrijving (VAMIL).

Personenauto’s

De elektrische auto komt ook in 2020 weer in aanmerking voor MIA. De MIA bedraagt dan 13,5% over een maximale investering van € 40.000.

Auto’s met elektrische aandrijving die voorzien zijn van zonnepanelen met een vermogen van minimaal 1 kilowattpiek krijgen in 2020 36% MIA. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Ook voor de waterstofpersonenauto geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000. Op deze auto geldt voor 75% van de investering ook de VAMIL-afschrijving.

Bestelauto’s

MIA is er ook voor de volledig elektrische bestelauto uit de N1- of N2-categorie. De MIA is dan 36% over maximaal € 75.000 c.q. maximaal € 125.000 als het een waterstofbestelauto betreft. Willekeurige afschrijving op deze bestelauto’s is – in tegenstelling tot de Milieulijst 2019 – niet meer mogelijk. Op een bakwagenchassis of trekker die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3 geldt naast 36% MIA op een volledig elektrisch voertuig nog wel een willekeurige afschrijving voor 75% van de investering. Bij plug-in hybrides is de MIA is dat geval 27%.

Taxi’s

Elektrisch aangedreven taxi’s waarvoor in het kentekenregister de vermelding ‘taxi’ is opgenomen, niet zijnde een taxi voor rolstoelvervoer of met 9 zitplaatsen, krijgen 27% MIA over maximaal € 40.000. Is de taxi voorzien van 9 zitplaatsen of een inrichting voor het vervoer van rolstoelgebruikers in hun rolstoel die voldoet aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (VVR), dan geldt een MIA van 36% over maximaal € 75.000 (€ 125.000 in geval van waterstof).

Fietsen

Investeer je in een elektrische bakfiets of fietstaxi die bestemd is voor het bedrijfsmatig vervoeren van personen of goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen, waarbij de aanschaf per bakfiets of fietstaxi ten minste €3.000 bedraagt, dan kun je 36% MIA claimen en de investering voor 75% willekeurig afschrijven.

13,5% MIA over de helft van de investering is er voor elektrische bromfietsen en snorfietsen met een lithiumhoudende accu. Deze brom- en snorfietsen mogen voor 75% ook willekeurig afgeschreven worden. Speed pedelecs vallen hier ook onder.

Laadpunten

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen komen onder voorwaarden bij afzonderlijke melding (met een ondergrens van € 2.500) in aanmerking voor 36% MIA over maximaal € 2.500. Melding kan ook samen met de elektrische auto. De laadpaal krijgt dan het MIA-percentage dat ook voor de auto geldt, en telt ook mee voor het maximale investeringsbedrag.

Tot slot

De MIA geldt - anders dan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek - ook bij operational lease. De leasemaatschappij doet dan zelf de aanvraag.
Denk voor deze regelingen aan tijdige melding via het e-loket van RVO. Dat moet met eHerkenning binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichtingen.

Lees verder

Eerste Kamer neemt fiscaal pakket Belastingplan 2020 en Klimaatakkoord aan

Voor berijders van een nieuwe volledig elektrische auto met een Datum Eerste Toelating in 2020 is het belangrijk te weten dat er een bijtellingskorting blijft. De bijtelling voor EV’s wordt 8% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 45.000. Voor waterstofauto’s geldt de 8% bijtelling over de hele catalogusprijs. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating voor 60 maanden geldt.

Per 2021 gaat de bijtelling naar 12% (over de eerste € 40.000, behalve als het een waterstofauto is). In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. De ‘cap’ blijft dan ongewijzigd € 40.000. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd.

Volledig elektrische auto’s houden tot en met 2024 een BPM-vrijstelling. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van ongeveer € 366. De BPM-tarieven voor andere auto’s worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot. In de BPM wordt verder de toeslag voor auto’s met een compressieontsteking zo gewijzigd dat deze voortaan alleen geldt voor dieselauto’s.

Voor EV’s blijft tot en met 2024 het MRB-nihiltarief bestaan. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Met name om de gebruikte markt te stimuleren, blijft voor plug-in hybrides het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat een driekwarttarief. Per 2026 gelden voor beide type auto’s de normale wegenbelastingtarieven.

Om de klimaatvoorstellen te financieren stijgt de dieselaccijns per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023 met 1 eurocent. Daarnaast komt er per 2021 een aanpassing in het MRB-tarief voor bestelauto’s van ondernemers.

Via een eerder belastingplan nam het parlement al een aantal andere wijzigingen aan die per 1 januari 2020 ingaan. Voor de ook voor privégebruik ter beschikking gestelde fiets van de zaak komt er een gunstig bijtellingsforfait van 7% vande adviesprijs van de fiets. Verder wordt de BPM-teruggaaf voor taxi’s afgeschaft. Ook wordt de fijnstoftoeslag op de motorrijtuigenbelasting van kracht. Dit is een opslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km of 10 mg/kWh. Dieselbestelauto’s jonger dan 12 jaar zijn uitgezonderd van deze heffing.

Over de wijzigingen in de milieu-investeringsaftrek voor elektrische (bestel)auto’s wordt in de laatste week van dit jaar meer nieuws verwacht. Wij houden je op de hoogte!

Lees verder

Bij verklaring geen privégebruik wel rittenregistratie bijhouden

Die zaak betrof iemand van wie de verklaring geen privégebruik door de belastingdienst was ingetrokken. Hij was gewezen op de mogelijkheid om een nieuwe verklaring aan te vragen. Dat heeft hij niet gedaan. Over de drie jaren daarna bleek vervolgens dat hij geen rittenadministratie had bijgehouden. Er volgde een naheffing.

Het gerechtshof oordeelde dat als deze berijder het niet eens was met de intrekking, hij daartegen bezwaar had kunnen maken. Maar ook los daarvan helpt de stelling dat de verklaring niet ingetrokken had mogen worden hem niet. Het is volgens de rechter “immers belanghebbende die moet doen blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt indien de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld”. Daar komt volgens het gerechtshof nog bij dat de belastingdienst ook als de werknemer wél een verklaring ‘geen privégebruik auto’ heeft, op enig moment kan verzoeken te bewijzen dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

De verklaring geen privégebruik auto moet overigens niet verward worden met de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Voor zo’n bestelauto is dan geen rittenregistratie meer nodig.

Lees verder

Extra mogelijkheden voor investeringsaftrek

Het ging om een VOF die € 63.322 heeft geïnvesteerd in vier bedrijfsmiddelen. De vraag was of je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek dan twee keer voor het hele bedrag mag meenemen. Of dat je die investeringsaftrek moet verdelen over beide vennoten.

De bijzonderheid zit in de toedeling van de vaste investeringsaftrek van (in 2019) € 16.051 bij investeringen tussen € 57.322 en € 106.150.

Deze zomer heeft de Hoge Raad hier ook een oordeel over gegeven bij een VOF waarbij er ook buitenvennootschappelijke investeringen buiten de VOF waren. Dan moet je volgens de Hoge Raad voor elke vennoot kijken naar het totaal van de investeringen die deze ondernemer doet, inclusief die van de VOF.

In de nieuwe uitspraak gaat het alleen om investeringen van de VOF. De wet zegt dan dat je per vennoot moet kijken naar het totaal van de investeringen van de VOF. Op basis daarvan wordt de investeringsaftrek bepaald. Die hoef je volgens de rechtbank daarna niet meer te verdelen op basis van de percentages van het aandeel van de vennoot in de winst van de VOF.

Dat kan dus opgeteld meer aftrek opleveren dan één ondernemer voor ditzelfde totaalbedrag alle investeringen had gedaan. De enigszins merkwaardige uitkomst wordt mede veroorzaakt doordat sinds een aantal jaren de investeringsaftrek niet alleen meer op basis van percentages van de investeringsaftrek wordt berekend, maar bij een bepaalde bandbreedte ook met een vast bedrag gewerkt wordt. Dat biedt echter mooie extra aftrekmogelijkheden!

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep ingesteld worden. Mocht dat gebeuren, dan houden wij je vanzelfsprekend op de hoogte.

Lees verder

Rekenkamer wil evaluatie bijzondere BPM- en MRB-regelingen

De conclusie van de Algemene Rekenkamer is dat de autobelastingen, met uitzondering van de BPM, een stabiele inkomstenstroom opleveren voor het Rijk. De stabiliteit van de BPM en accijnzen staat echter onder druk, omdat het Rijk streeft naar een forse toename van het aantal elektrische auto’s. De Rekenkamer concludeert verder dat de huidige prikkels in de autobelastingen met het oog op de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen niet optimaal zijn. Bijvoorbeeld door dat de BPM voor bestelauto’s en motorrijwielen is gebaseerd op de catalogusprijs in plaats van op de CO2-uitstoot.

De autobelastingen kennen daarnaast allerlei vrijstellingen, teruggaafregelingen en kortingen. Die hebben vaak een lange voorgeschiedenis. De Rekenkamer concludeert dat het overgrote deel van de bijzondere regelingen niet recent is geëvalueerd. Daardoor is het de vraag of er een bewuste afweging is gemaakt tussen de bijzondere regelingen en de hoofddoelen van de autobelastingen. Verder is de vraag of de motivering voor deze regelingen nog actueel is. De Rekenkamer doet daarom de aanbeveling deze regelingen opnieuw te evaluëren. Het kabinet neemt dit voornemen over en zal zo’n evaluatie in 2020 uitvoeren.

Ook doet de Rekenkamer de aanbeveling aan de staatssecretaris van Financiën om de regelgeving rond de waardebepaling en het bijtellingspercentage van het voordeel van privégebruik van de auto van de zaak beter te onderbouwen. De staatssecretaris heeft daar inmiddels op gereageerd. Het huidige bijtellingspercentage van 22% is naar de mening van het kabinet een goede benadering. Daarbij is een mix gemaakt van de besparingswaarde van de berijder en de werkelijke kosten van de werkgever. Maar het blijft een forfaitaire benadering die per definitie niet in alle gevallen een correcte weergave zal zijn van het werkelijke individuele voordeel van het privégebruik van de auto. Dat is volgens het kabinet eigen aan een forfait dat naar zijn aard grofmazig is. Ook de bijtelling van 35% van de werkelijke waarde voor youngtimers en oldtimers is volgens het kabinet een verdedigbare uitkomst. Dit voorkomt namelijk dat de bijtelling voor oudere vrijwel afgeschreven auto’s nog steeds wordt vastgesteld op de catalogusprijs en waarborgt ook dat de bijtelling voor een volledig gerestaureerde dure klassieker niet wordt vastgesteld op de in die gevallen veel te lage oorspronkelijke catalogusprijs.

Lees verder

Door bijhouden kilometers lagere btw-heffing op je zakelijke auto

Voor personenauto’s geldt als uitgangspunt een btw-heffing op basis van een jaarlijks forfait van 2,7% van de catalogusprijs. Als je relatief weinig privékilometers maakt, is dat in verhouding een hoge btw-correctie. Als je je ritten bijhoudt, mag je de btw-heffing echter ook berekenen op basis van het werkelijk aandeel privékilometers in het totale kilometrage. Dat kan voor het nieuwe jaar een praktische tip zijn!

Het woon-werkverkeer is daarbij nog wel een aandachtspunt. Het woon-werkverkeer wordt voor de loon- en inkomstenbelasting gezien als zakelijk gebruik. Maar voor de btw is dat niet zo: Het woon-werkverkeer telt voor de btw mee als privégebruik. Dat betekent zelfs dat er ook een btw-heffing voor privégebruik moet worden aangegeven als de auto wel voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, maar er voor de inkomstenbelasting of loonheffingen geen bijtelling voor privégebruik van toepassing is.

Als het privégebruik van een (bestel)auto alléén bestaat uit woon-werkverkeer is het niet per se nodig om een kilometeradministratie bij te houden om de verschuldigde btw te berekenen. In dat geval kun je (als je niet kiest voor een btw-heffing op basis van het 2,7%-forfait) volstaan met het bepalen van de afstand woon-werk en hoef je alleen bij te houden hoe vaak je deze reis maakt. Dit is ook zo als een bestelauto wisselend wordt gebruikt door verschillende werknemers en je de eindheffing van 300 euro per jaar toepast voor de loonbelasting.

In plaats van het daadwerkelijk bijhouden van de frequentie van het woon-werkverkeer mag je ook uitgaan van een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie en zorgverlof. Het aantal werkdagen (214) kun je naar evenredigheid toepassen als de werknemer op minder dan 5 dagen per week werkt of als de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar begint of eindigt.

Lees verder

Tweede Kamer neemt fiscaal pakket Belastingplan 2020 en Klimaatakkoord aan

De bijtelling voor volledig elektrische auto's gaat omhoog voor auto’s met een Datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2020. De bijtelling hiervoor wordt 8% van de catalogusprijs voor zover die niet meer is dan € 45.000. Voor waterstofauto's geldt de 8% bijtelling over de hele catalogusprijs.

Per 2021 gaat de bijtelling naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steeds voor 60 maanden geldt. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd.

Volledig elektrische auto’s houden tot en met 2024 een BPM-vrijstelling. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van ongeveer € 360. De BPM-tarieven voor andere auto’s worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor de CO2-uitstoot. De staatssecretaris van Financiën heeft in het recente KPMG-rapport geen aanleiding voor aanpassing van de nieuwe tabel gezien. De Tweede Kamer wil er overigens nog wel een nieuw onderzoek naar laten doen.
In de BPM wordt verder de toeslag voor auto’s met een compressieontsteking zo gewijzigd dat deze alleen blijft gelden voor dieselauto’s.

Voor EV’s blijft tot en met 2024 het MRB-nihiltarief bestaan. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Voor plug-in hybrides blijft het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat een driekwarttarief. Per 2026 gelden voor beide type auto’s de normale wegenbelastingtarieven.

Ter financiering van de klimaatvoorstellen stijgt de dieselaccijns per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023 met 1 eurocent. Daarnaast komt er per 2021 een aanpassing in het MRB-tarief voor bestelauto’s van ondernemers.

Tot slot heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om de reiskostenvergoeding te moderniseren.

De Eerste Kamer stemt in december over de fiscale wetsvoorstellen in de loop van dit najaar. Wij houden je op de hoogte!

Lees verder